Định Danh Ads

Chỉ số mã trường ngọa long mobile

1. Ung Châu Mã

Yêu cầu mở: Cấp thành chính 100

Cấp tối đa: Bậc 3, 5 sao

Bạo Đánh Chỉ Huy Trí
+0 +0 +10 +3 +3 +3
VC VP MC MP CC CP
+1492 +828 +1492 +828 +1492 +8282. U Châu Mã

Yêu cầu mở: Cấp thành chính 100

Cấp tối đa: Bậc 3, 10 sao

Bạo Đánh Chỉ Huy Trí
+35 +0 +0 +0 +0 +0
VC VP MC MP CC CP
+2632 +1563 +2632 +1563 +2632 +1563


3. Tây Lương Mã

Yêu cầu mở: Cấp thành chính 110, U Châu Mã lv2

Cấp tối đa: Bậc 3, 8 sao

Bạo Đánh Chỉ Huy Trí
+10 +0 +10 +0 +3 +0
VC VP MC MP CC CP
+5488 +3215 +6154 +3555 +5652 +33184. Hà Khúc Mã

Yêu cầu mở: Cấp thành chính 120, U Châu mã lv2

Cấp tối đa: Bậc 3, 10 sao


Bạo Đánh Chỉ Huy Trí
+0 +35 +0 +0 +7 +0
VC VP MC MP CC CP
+6171 +3963 +5804 +3533 +5528 +3462

5. Mông Cổ Mã

Yêu cầu mở: Cấp thành chính 130, U Châu Mã lv2

Cấp tối đa: Bậc 3, 8 sao


Bạo Đánh Chỉ Huy Trí
+0 +0 +30 +4 +4 +4
VC VP MC MP CC CP
+5380 +3630 +5457 +3644 +5894 +3919


6. Ô Tôn Mã

Yêu cầu mở: Cấp thành chính 150, Hà Khúc Mã lv2

Cấp tối đa: Bậc 3, 10 sao


Bạo Đánh Chỉ Huy Trí
+45 +0 +0 +0 +0 +25
VC VP MC MP CC CP
+11354 +4360 +12806 +5196 +11692 +4584


7. Đại Uyển Mã

Yêu cầu mở: Cấp thành chính 170, Mông Cổ Mã lv2

Cấp tối đa: Bậc 3, 10 sao


Bạo Đánh Chỉ Huy Trí
+15 +45 +20 +20 +7 +7
VC VP MC MP CC CP
+13817 +4535 +11093 +3782 +11659 +3910


8. Ô Hoàn Đột Kỵ

Yêu cầu mở: Cấp thành chính 190, Hà Khúc Mã lv2 7sao, Mông Cổ Mã lv2 5sao

Cấp tối đa: Bậc 3, 10 sao


VC CC MC Chỉ Huy Trí
+5% +15% +5% +0 +0 +0
VC VP MC MP CC CP
+17373 +2149 +16950 +2037 +18755 +2365


9. An Tức Thiết Kỵ

Yêu cầu mở: Cấp thành chính 210, Hà Khúc Mã lv2 7sao, Ô Tôn Mã lv3

Cấp tối đa: Bậc 4, 10 sao


Bạo Đánh Chỉ Huy Trí
+20 +20 +40 +0 +0 +0
VC VP MC MP CC CP
+5273 +16780 +5593 +15445 +5132 +15073


10. Chiến Mã Ba Tư

Yêu cầu mở: Cấp thành chính 220, Ô Tôn Mã lv3 8sao, An Tức Thiết Kỵ lv2 3sao

Cấp tối đa: Bậc 3, 10 sao


Bạo Đánh Chỉ Huy Trí
+25 +25 +25 +0 +0 +0
VC VP MC MP CC CP
+10567 +7069 +9589 +5505 +10536 +6160


11. Tây Cực Thiên Mã

Yêu cầu mở: Thành chính cấp 230, Ô Tôn Mã bậc 3 - 8 sao, Chiến Mã Ba Tư bậc 2 - 3 sao.

Cấp tối đa: Bậc 4, 10 sao


Bạo Đánh Chỉ Huy Trí
+0 +0 +20 +0 +0 +0
VC VP MC MP CC CP
+3756 +10803 +3848 +16239 +3900 +10973


12. Thanh Hải Câu

Yêu cầu mở: Thành chính cấp 240, Chiến Mã Ba Tư bậc 3 - 0 sao, Tây Cực Thiên Mã bậc 1 - 0 sao.

Cấp tối đa: Bậc 3, 10 sao


Bạo Đánh Chỉ Huy Trí
+0 +0 +15 +0 +0 +0
VC VP MC MP CC CP
+2645 +7720 +2722 +7809 +2750 +11540


13. Trọng Kỵ Roma

Yêu cầu mở: Cấp thành chính 250, Tây Cực Thiên Mã lv2, Thanh Hải Câu lv1

Cấp tối đa: Bậc 3, 10 sao


Bạo Đánh Chỉ Huy Trí
+0 +0 +15 +0 +0 +0
VC VP MC MP CC CP
+2888 +10260 +2591 +8114 +1736 +7694


14. Trọng Kỵ Byzantine

Yêu cầu mở: Cấp thành chính 260, Thanh Hải Câu lv3, Trọng Kỵ Roma lv1

Cấp tối đa: Bậc 3, 10 sao


VC MC CC Chỉ Huy Trí
+8% +8% +8% +0 +0 +0
VC VP MC MP CC CP
+10911 +1874 +10911 +2886 +10911 +2212


15. Cáp Tát Khắc Mã

Yêu cầu mở: Cấp thành chính 270, Trọng Kỵ Roma lv3, Trọng Kỵ Byzantine lv1

Cấp tối đa: Bậc 3, 10 sao


Bạo Đánh Chỉ Huy Trí
+0 +0 +10 +0 +0 +0
VC VP MC MP CC CP
+3364 +5878 +4713 +7393 +4787 +11680


16. Ô Chu Mã

Yêu cầu mở: Cấp thành chính 280, Trọng Kỵ Byzantine lv3, Cáp Tát Khắc Mã lv1

Cấp tối đa: Bậc 3, 10 sao


Bạo Đánh Chỉ Huy Trí
+0 +0 +0 +10 +10 +0
VC VP MC MP CC CP
+17132 +6362 +6192 +2620 +7486 +5144

Bình Luận

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm