Định Danh Ads

Tổng hợp kỹ năng nội tại vkdb tướng tím nước thục ngọa long

Tổng hợp VKĐB của các tướng Thục lequ wly (tất cả là 23 tướng), update cho tới nay:

1. Chu Thương: Băng Thiết Thương

Xuyên Vân Thích: [thường] gây sát thương cao toàn thể địch, tấn công kẻ địch phía trước 3 lần.


Tòng Nghĩa: 10 lượt đầu nhận Thủ Hộ 40%/60% có thể giải trừ.


Dũng Tuyệt: 4 lượt đầu trận tăng công và giảm dần đều hiệu quả (ban đầu 50%/100%).


2. Bàng Thống: Tử Hỏa Phiến

Diệt Thế Thiên Lôi [Kế sách]: Gây cho địch có lính ít nhất 5 lần sát thương Lạc Lôi, lính đối phương càng ít sát thương càng nhiều, trong thời gian này diệt 1 kẻ địch hồi phục 500 sĩ khí, chưa diệt được sẽ hồi phục 100 sĩ khí, kẻ địch cuối cùng bị diệt bị hiệu quả Âm Hồn.


Niết Bàn: Đầu trận Bất Khuất ko thể giải trừ, khi tử trận sẽ tự hồi sinh bằng 80% binh lực tối đa (lv2 thêm Kinh Cúc 30% ko thể giải trừ 10 lượt đầu).


Liên Hoàn: Mỗi lượt mưu công AoE ko tốn sĩ khí 1600%/2400%, binh lực địch càng nhiều thì sát thương cao, sát thương phụ thuộc vào sĩ khí bản thân đang có (ko bị phản kích).


3. Hoàng Trung: Trục Nhật Cung

Bách Lý Truy Hồn: [Thường]tấn công kẻ địch ít lính nhất, lính địch càng ít sát thương càng cao, nếu diệt được sẽ hồi phục 500 sĩ khí, còn không thì sẽ suy yếu kẻ địch 5 lượt, bản thân hồi phục 145 sĩ khí và nhận hiệu quả Hội Tâm và Anh Hùng 3 lượt.

Xuyên Dương: Nhận vĩnh viễn Bạo Thương 30%/60%.


Liên Hoàn: Mỗi lượt vật công lên địch ít binh lực nhất 3300%/4600%, (lv2 kèm giảm 20% vật phòng), sinh lực địch càng ít thì sát thương cao.


4. Hoàng Nguyệt Anh: Thiên Hựu Khôi

Lạc Thần Mạc: [Hỗ Trợ] đội tăng 80+X sĩ khí, toàn phe ta nhận hiệu quả Hoạt Lực 2 lượt.

Cơ Xảo: Mỗi lượt thủ hộ 20%/40%, có xác suất 50%/100% trị liệu bản thân 1 lần.


Kỳ Tài: 5/8 lượt đầu trận tăng vật công 20%/40% ko thể giải trừ toàn đội.


5. Trương Bao: Đàm Thiết Tiễn

Bạo Nộ Hống: [Chiến pháp] sát thương toàn phe địch, khiến địch giảm 40+X sĩ khí, có xác suất giải trừ 1 hiệu quả có lợi ngẫu nhiên trên mục tiêu (khi chiến đấu với người chơi khác sẽ không có hiệu quả giải trừ.

Nộ Hổ: Mỗi lần chịu sát thương (tính cả khi 0đ st do Hộ Thuẫn hay Đề Kháng), bản thân tăng 5/10 sĩ khí, ko thể giải trừ.


Bào Hao: Mỗi lượt tăng cho toàn đội 10%/20% công 2 lượt.


6. Triệu Vân: Long Đảm Thương

Ngân Long Tường: [Chiến pháp]: Giảm pháp phòng của kẻ địch trên đường thẳng 2 lượt, sau đó tấn công pháp công đường thẳng 1 lần, sĩ khí địch càng cao sát thương càng nhiều, bản thân nhận Anh Dũng và hồi 145 sĩ khí.

Long Đảm: Bản thân tăng vĩnh viễn 20%/40% mưu phòng, nếu bản thân chịu những effect khống chế (những effect khiến bản thân chịu thêm dame từ hiệu quả Thần Tốc), xóa 2/3 buff bất lợi, hồi binh lực 2/3 lần


Long Hồn: Bắt đầu từ lượt 3, mỗi lượt pháp công toàn địch 3000%/6000%, bản thân tăng 50/100 sĩ khí.


7. Mã Tốc: Tử Ngọ Việt

Nghiệp Viêm Bạo: [Kế Sách] Gây sát thương cao cho 1 kẻ địch, kèm hiệu quả Thiên Hỏa không thể giải trừ 2 lượt, lính địch càng ít sát thương càng cao, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh và Hỏa Thần 2 lượt, hồi 145 sĩ khí.


Tự Phụ: Mỗi lượt có 75% xác suất trị liệu bản thân 1/2 lần, lv2 xác suất tính riêng.


Công Tâm: 5 lượt đầu trận, mỗi lượt bản thân nhận Hấp Huyết 20% 2 lượt (max 30% binh lực tối đa), khiến địch bị Thiên Hỏa chịu hiệu quả Độc Kế -5%/10% công/1 buff bất lợi, duy trì 2 lượt.


8. Mã Lương: Bách Long Kiếm

Thiên Hàn Địa Băng: [Kế Sách] Tấn công địch hàng ngang và giảm 25 sĩ khí khác, sĩ khí đối phương càng cao sát thương càng lớn, có xác suất Đóng Băng địch hàng ngang 1 lượt (khi giao chiến với người chơi, xác suất giảm Đóng Băng), bản thân hồi phục 50+{x} sĩ khí.


Lương Tài: Bản thân nhận vĩnh viễn Miễn Thương (khi bị địch mang hiệu quả ko thể giải trừ tấn công, giảm 20%/40% sát thương phải chịu).


Bút Mực: 5/8 lượt đầu trận, tăng mưu công toàn đội 20%/40% ko thể giải trừ.


9. Trương Phi: Bát Xà Mâu

Vạn Người Khó Đỡ: [C.Pháp] Tấn công địch trên đường thẳng và khiến địch giảm 150 +{X} sĩ khí, sĩ khí giảm càng cao, sát thương càng lớn. Sau đó tiến hành 1 lần tấn công sĩ khí càng thấp sát thương càng cao đối với địch trên đường thẳng, và Hỗn Loạn địch có Nguyệt Hồn phía trước.


Cuồng Nộ: Nhận vĩnh viễn Kích Nộ, mỗi lượt bị sát thương tăng 8/15 sĩ khí.


Hổ Bào: Mỗi lượt pháp công thẳng 2900%/4300%, binh lực địch càng nhiều thì sát thương càng cao.


10. Khương Duy: Kỳ Lân Thương

Bắc Vọng Trung Nguyên: [Kế Sách + Thường]Phát động 1 lần tấn công Kế Sách (Lính càng ít sát thương càng cao)và 1 lần tấn công Vật Lý (Lính càng ít sát thương càng cao)đối với mục tiêu có số Lính ít nhất phe địch, đồng đội bất kỳ sẽ nhận hiệu quả Đồn Điền 2 hiệp, bản thân hồi phục 50+X Sĩ Khí..


Đóng Quân: Mỗi lượt có tỷ lệ 75%/100% cho 1 tầng Hộ Thuẫn lên các đơn vị Đồn Điền phe ta.


Cửu Phạt: 9 lượt đầu trận, mỗi lượt pháp công nhóm 6000%/7000%, nhận Vũ Lực 40% ko thể giải trừ, duy trì 2 lượt.


11. Lưu Bị: Song Cổ Kiếm

Thư Hùng Song Cổ Kiếm: [Hỗ Trợ] Đỉnh Túc Tam Phân: Tăng cho đồng đội 85+X Sĩ Khí, đồng thời khiến địch giảm 20 Sĩ Khí, tất cả phe ta nhận 2 hiệp hiệu quả Tòng Long (khi chiến đấu cùng người chơi, hiệu quả Tòng Long sẽ giảm).


Đào Viên: Mỗi lượt trị liệu toàn đồng đội, 50%/100% xác suất buff Đề Kháng lên đơn vị ít lính nhất phe ta 7%/10% binh lực tối đa, (lv2 bản thân nhận 1 tầng Hộ Thuẫn), các hiệu quả duy trì 2 lượt.


Hoàng Tộc: Đầu trận đồng đội nhận 25/40 sĩ khí, 3/5 lượt đầu tăng 40%/60% công có thể giải trừ.


12. Trương Tinh Thái: Huyền Thiết Mâu

Thương Long Xuất Hải: [Chiến Pháp]: Gây 2 lần sát thương lên địch trên hàng thẳng và thêm 1 lần tấn công lên Lính ở hàng sau, Lính càng ít sát thương càng cao, bản thân hồi 50+X Sĩ Khí và vào trạng thái Thiết Bích trong 1 hiệp.


Tinh Lạc: Mỗi lượt pháp công nhóm 2000%/3200%.


Tinh Vũ: 10 lượt đầu trận, mỗi lượt nhận 1 tầng Võ Lực 10%/15%, hiệu quả vĩnh viễn.


13. Trương Nghi: Truy Phong Đao

Diệt Ngay: [Chiến Pháp] Tấn công địch phía sau và khiến địch vào trạng thái Hỗn Loạn, Âm Hồn và Đào Binh. Trạng thái Hỗn Loạn duy trì 1 hiệp, Âm Hồn duy trì 31 hiệp, Đào Binh duy trì 3 hiệp.


Phủ Di: 2/5 lượt đầu trận nhận Khu Trừ.


Phi Quân: 5 lượt đầu trận, giảm thủ toàn địch 10%/20%, có thể giải trừ.


14. Từ Thứ: Phượng Long Bút

Loạn Thế Kỳ Mưu: [Kế Sách] Tấn công Kế Sách toàn phe địch 2 lần, lần đầu sĩ khí địch càng thấp sát thương càng cao, lần 2 sĩ khí địch càng cao sát thương càng cao. Có xác suất khá cao khiến địch mất sĩ khí, đồng thời thêm 1 lần sát thương Kế Sách và -50 sĩ khí cho địch có sĩ khí thấp nhất, bản thân hồi 50+{x} sĩ khí.


Tiến Cử: Mỗi lượt cho Phấn Chấn lên đồng đội ngẫu nhiên, (lv2 1 đơn vị sĩ khí thấp nhất), (người có hiệu quả Phấn Chấn, khi đến lượt +15/25 sĩ khí).


Kỳ Trận: Toàn đội nhận vĩnh viễn Kỳ Trận (turn lẻ +15%/30% công, turn chẵn +15%/30% thủ).


15. Giản Ung: Tứ Phương Trượng

Phấn Chấn Lòng Quân: [Hỗ Trợ] Đồng đội tăng 60+X sĩ khí, bản thân hồi 145 sĩ kh, bản thân nhận hiệu quả Nguyệt Hồn có thể giải trừ, duy trì 2 hiệp. Có xác suất xóa bỏ tất cả hiệu quả bất lợi của phe ta (Khi chiến đấu với người chơi khác, tối đa giải trừ 2 hiệu quả bất lợi cho mỗi tướng phe ta).

Ngọa Long Giản Ung - Tụng Ca Dương Uy: [Hỗ Trợ] Đồng đội tăng 60+X sĩ khí, bản thân hồi 145 sĩ khí, bản thân nhận hiệu quả Nguyệt Hồn có thể giải trừ trong 2 hiệp, có xác suất giải trừ tất cả hiệu quả có lợi của địch (khi chiến đấu với người chơi khác, tối đa giải trừ 2 hiệu quả có lợi cho mỗi tướng phe địch).alert-info

Giản Ngạo: 5/10 lượt đầu trận, bản thân nhận Hồi Phục (khi đến lượt phục hồi 10%/15% binh lực đang có), (tooltip là 10/20 lượt nhưng nếu hành động thì sẽ giảm 2 lượt, nếu mất lượt chỉ giảm 1 lượt).


Biện Tài: 1/2 lượt đầu bản thân nhận Nguyệt Hồn ko thể giải trừ, 5 lượt đầu toàn đội tăng 10%/20% công ko thể giải trừ.


16. Quan Vũ: Thanh Long Đao

Thanh Long Yển Nguyệt: [Thường] Tấn công đường thẳng, khiến địch phía trước mất sĩ khí, bản thân nhận Kiên Thủ không thể giải trừ và Hấp Huyết có thể giải trừ trong 3 hiệp, và nhận hiệu quả Nghĩa Tuyệt vĩnh viễn Khi chiến đấu với người chơi khác, sẽ không nhận được hiệu quả Kiên Thủ, hiệu quả Nghĩa Tuyệt chỉ duy trì 3 lượt).


Đơn Kỵ: Nhận vĩnh viễn Cô Độc, mất 1 đơn vị trên sân tăng 1 tầng 20%/30% công, 10%/15% thủ, max 80% thủ).


Võ Thánh: Hiệu quả bắt đầu khi sát thương 1 kẻ địch được 1 tầng, công và phòng +1%/1.5%, max 20/40 tầng, duy trì 2 lượt. Hiệu quả kết thúc nếu ko thể tái hạn.


17. Y Tịch: Văn Chiêu Kiếm

Phù Thi Độc: [Kế Sách] Tấn công đơn, khiến mục tiêu choáng 1 lượt, trong trúng Thi Độc 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thủ Hộ 2 lượt.


Cơ Mẫn: Đầu trận 1 kẻ địch bị Hủ Thực -5%/10% thủ/1 buff bất lợi trong 5/6 lượt.


Chế Pháp: Đầu trận 1 kẻ địch bị Thi Độc 750%/1500% trong 2/5 lượt, (tooltip giảm lượt giống Giản Ung).


18. Ngụy Diên: Tu La Đao

Long Đằng Tứ Hải: [Chiến Pháp] Gây 6300% s át thương Chiến Pháp cho hàng ngang địch, khiến pháp phòng của mục tiêu giảm 40%, duy trì 2 lượt, rồi dùng 500 sĩ khí gây 3000% sát thương chiến pháp lên toàn bộ địch, bản thân hồi 50+{X} sĩ khí.


Trấn Viễn: Mỗi lượt xóa 1/2 buff có lợi lên kẻ địch theo hàng ngang, gây sát thương hệ số 3500%/7000%.


Vũ Tốt: 5/10 lượt đầu trận, toàn đội nhận Điên Cuồng +15%/20% sát thương/1 buff bất lợi (lv2 Điên Cuồng ko thể giải trừ).


19. Gia Cát Lượng: Bát Quái Phiến

Thiên Địa Vạn Tượng: [Kế Sách] Gây 2 lần 4500% sát thương Kế Sách và giảm 30 sĩ khí lên toàn bộ địch, khiến bản thân và tướng nhiều lính nhất phe ta vào [Nguyệt Hồn], thêm hiệu quả [Thiên Tượng] cho phe ta, khiến đơn vị ít lính nhất phe ta vào [Bát Quái], tất cả hiệu quả duy trì 2 lượt, khiến toàn bộ phe ta hồi phục 30+{X} sĩ khí.

Trí Tuyệt: Tăng vĩnh viễn 70% mưu phòng, (lv2 bản thân nhận Tỏ Chí với mỗi lượt xóa 1 buff bất lợi).


Đông Phong: Bắt đầu từ lượt 3, mỗi lượt tăng cho đồng đội 10/15 sĩ khí, (lv2 giải trừ 1 buff bất lợi cho đồng đội).


20. Mã Siêu: Hổ Đầu Thương

Bạch Hồng Quán Nhật: [C.Pháp] Tấn công 500 sĩ khí, khiến địch trên hàng dọc chịu 2 lần 5400% Pháp Công, 40% khiến mục tiêu bị [Tê Liệt], duy trì 3 lượt. Bản thân nhận [Thần Tốc] và [Thủ Hộ], duy trì 3 lượt. Trị liệu tướng có lính ít nhất phe ta 2-3 lần (Mức trị liệu bằng 20% Pháp Công). Bản thân hồi 145 sĩ khí.


Thiết Kỵ: 2/4 lượt đầu trận nhận Thiết Bích có thể giải trừ


Khương Vương: Bản thân tăng vĩnh viễn 50%/100% pháp công, 5 lượt đầu trận khiến toàn địch bị giảm 20%/40% công có thể giải trừ


21. Mã Vân Lộc:

Phượng Vũ Cửu Thiên: [Chiến Pháp] Địch trên hàng ngang chịu 5200% Pháp Công, lính mục tiêu càng nhiều sát thương càng cao. Khiến tướng địch lính ít nhất chịu 2 lần 8000% Pháp Công, lính mục tiêu càng ít sát thương càng cao. Mỗi lần tấn công sẽ khiến mục tiêu giảm 10 sĩ khí. Bản thân hồi 145 sĩ khí.

Dục Hỏa: Đầu trận nhận Bất Khuất ko thể giải trừ (tử trận tự hồi sinh 1 lần bằng 80% binh lực tối đa), (lv2 nhận Nguyệt Hồn có thể giải trừ trong 3 lượt)


Phượng Vũ: Trong 8 lượt đầu trận, mỗi lượt pháp công nhóm 3000%/5500% và giảm 10/20 sĩ khí


22. Quan Bình:

Thanh Long Nguyện: [Thường] Địch trên hàng dọc chịu 550% sát thương vật lý. Bản thân nhận [Nghĩa Tuyệt], duy trì 3 lượt. Toàn phe ta nhận [Bạch Nhẫn], duy trì 31 lượt.

Nghĩa Dũng: Tăng cường Bạch Nhẫn mỗi lượt 0.35%/0.7%, max hiệu quả 13.5%/17% (trong 10 lượt liên tiếp)


Trung Hiếu: Mỗi lần tấn công hoặc phản kích, đồng đội tăng 5/10 sĩ khí.


23. Pháp Chính:

Thiên Băng Địa Liệp: [Kế Sách] Toàn phe địch chịu 6800% Mưu Công, lính mục tiêu càng ít sát thương càng cao, khiến mục tiêu bị [Tan Vỡ], bản thân hồi 0+X sĩ khí.

Hiến Kế: Trong 8/15 lượt đầu trận, bản thân tăng 20%/40% phòng thủ, nhận Nghịch Chuyển ko thể giải trừ (mỗi khi bản thân bị tấn công, có 50%/100% xác suất Âm Hồn mục tiêu, hiệu quả 10% trong 2 lượt).


Phụ Chính: Bắt đầu từ lượt 3/2, mỗi lượt đồng đội tăng 25/30 sĩ khí.

Bình Luận

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm