Chiến báo vượt map 290 nước thục trong ngọa long mobile

Hế nhô anh em! Chúng ta lại tiếp tục con đường vượt map game ngọa long mobile. Hôm nay thanbinh sẽ chia sẻ chiến báo leo map của một bạn nước thục trên con đường chinh phục level 290.


Leo map 290 cần vượt qua 4 map, mỗi video là 1 map nhé.

Phiên bản leo map: Ngạo Thế Quần Hùng


Map 1: Bày Mưu Tính Kế - Hỏa Thiêu Tân Dã

“Kẻ bất nhân lại đánh kẻ nhân nghĩa, chắc chắn thất bại!” - Khổng Dung

  • Phần Thưởng Vượt phó bản: 2.500 Tranh Long Ngọc.
  • Phần thưởng Thành Tựu: 4.100 Tranh Long Ngọc và 1.440 vàng và 1.220.000.000 bạc.

Map 2: Kình Tương Rối Loạn - Lưu Tông Giáng Tào
“Ha ha, đúng là đồ ngốc" - Hoạn Quan
  • Phần Thưởng Vượt phó bản: 2.800 Tranh Long Ngọc.
  • Phần thưởng Thành Tựu: 4.300 Tranh Long Ngọc và 1.500 vàng và 1.280.000.000 bạc

Map 3: Huyền Đức Nhân Nghĩa - Dãn Người Vượt Sông
"Xin mọi người hãy tin tưởng Huyền Đức này" - Lưu Bị
  • Phần Thưởng Vượt phó bản: 2.900 Tranh Long Ngọc.Phần thưởng 
  • Thành Tựu: 4.400 Tranh Long Ngọc và 1.530 vàng và 1.310.000.000 bạc.

Map 4: Thường Thắng Tướng Quân - Một Mình Cứu Chủ
“Ta là Triệu Tử Long! Ta sẽ bảo vệ tương lai Thục Hán!” - Triệu Vân
  • Phần Thưởng Vượt phó bản: 3.000 Tranh Long Ngọc.
  • Phần thưởng Thành Tựu: 4.500 Tranh Long Ngọc và 1.560 vàng và 1.360.000.000 bạc.

Bình Luận

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm