Chiến báo nước thục, bàng thống tím vượt map 265

Chào các bạn hôm nay chúng ta theo dõi chiến báo vượt map để up cấp 265 của một bạn nước Thục. Chiến báo gồm 4 map mình đã chia ra mỗi video 1 map rồi nhé.

Phiên bản leo map: Thần  Binh Xuất Thế

Map 1: Ám Sát Tàng Cơ - Hứa Đô Chiến
"Ta sẽ không phụ lời thề" - Mã Đằng

  • Phần Thưởng Vượt phó bản: 1.200 Tranh Long Ngọc.
  • Phần thưởng Thành Tựu: 1.900 Tranh Long Ngọc và 840 vàng. 


Map 2: Chử Tửu Luận Anh Hùng - Huyết Trảm Xa Trụ
“Chuyến này nguy hiểm vô cùng, cần tăng phòng bị!” - Quan Vũ
  • Phần Thưởng Vượt phó bản: 1.250 Tranh Long Ngọc.
  • Phần thưởng Thành Tựu: 2.000 Tranh Long Ngọc và 900 vàng.

Map 3: Trăm Vạn Hùng Sư - Lê Dương Chiến
“Ta đợi ngày này đã lâu rồi." - Viên Thiệu

  • Phần Thưởng Vượt phó bản: 1.300 Tranh Long Ngọc.
  • Phần thưởng Thành Tựu: 2.100 Tranh Long Ngọc và 920 vàng.


Map 4: Thâu Thiên Hoán Nhật - Tào Quân Phá Lưu
“Chúa công, không trừ Lưu Bị, ắt thành hậu hoạn! Hãy ra tay ngay đi!" - Trình Dục

  • Phần Thưởng Vượt phó bản: 1.350 Tranh Long Ngọc.
  • Phần thưởng Thành Tựu: 2.200 Tranh Long Ngọc và 940 vàng. 


Kết thúc rồi! Chúc anh em vượt map thành công khi xem xong những chiến báo này nhé!

Bình Luận

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm